Microsoft Ra Mắt Azure Database Cho MySQL Và PostgreSQL

Tại hội nghị Build developer, Microsoft đã công bố việc ra mắt Azure Database cho MySQL và PostgreSQL.

Microsoft cho biết điều này sẽ đảm bảo các nhà phát triển có thể sử dụng cơ sở dữ liệu yêu thích của họ trên Azure. Cho đến nay, để sử dụng MySQL hoặc PostgreSQL trên Azure, họ sẽ phải dùng máy ảo để chạy và vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu đó. Giờ đây, Microsoft cung cấp một dịch vụ mới có khả năng sẵn có cao (high availability), bảo vệ và phục hồi dữ liệu (data protection and recovery), cũng như khả năng dễ dàng scale.

Các dịch vụ mới này hiện đã có mặt tại 11 khu vực của Azure như Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á. Định giá cho các dịch vụ sẽ phụ thuộc vào số compute unit và IOPS mà bạn cần.

Mặc dù Microsoft rõ ràng đã cung cấp Azure SQL, được xem là một lựa chọn cho các nhà phát triển khi họ cần relational database. Đây không hẳn là một sự thay thế cho MySQL, và các nhà phát triển sẽ phải làm khá nhiều công việc để điều chỉnh ứng dụng của mình để sử dụng một cách tương thích. Với database offering mới này, Microsoft muốn đáp ứng điều mà các nhà phát triển đang thực sự cần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.